Type 1 Statistics for paranoia

austria : paranoia     0110011B1111    :25   ++++++++++++  100.0%   PR GO ATLE IN1 - 2022-01-24 17:45:15
frell : paranoia 111011110001 :26 ++++++++++++ 100.0% PR GO ATLE IN1 - 2022-01-24 17:45:05
frell-sv: paranoia 002101001111 :18 ++++++++++++ 100.0% PR GO ATLE IN1 - 2022-01-24 17:45:00
mixmin4k: paranoia 011100110111 :27 ++++++++++++ 100.0% PR GO ATLE IN1 - 2022-01-24 17:50:01
senshi : paranoia 110111010111 :27 ++++++++++++ 100.0% PR GO ATL IN1 - 2022-01-24 16:45:15